Disclaimer

De door Environ Secure™ op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beveiligingsadvies of beveiligingsdienst. Wij verzoeken u de disclaimer aandachtig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te raadplegen of te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en hiermee akkoord te gaan.

Gebruik van de website
De inhoud van deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief doeleinde. Environ Secure™ besteedt uiterste zorg aan de volledigheid, juistheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde informatie. Desalniettemin sluit Environ Secure™ alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Door de aangeboden informatie ontstaat geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties en de volledige, onbeperkte of ongestoorde beschikbaarheid daarvan. Environ Secure™ garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Voor zover vanaf deze website naar internetpagina’s van derden wordt verwezen, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Environ Secure™ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Environ Secure™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
Environ Secure™, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, foto’s, video, audio, tekeningen en logo’s. De website en de inhoud mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, bewerkt, vermenigvuldigd of worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Environ Secure™ of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Environ Secure™ is het niet toegestaan links naar de websites van Environ Secure™ weer te geven.